Home 
Help & info 
aanmelden
Registreren
Paswoord vergeten

Zoeken


Heet van de Naald
Auteursinstructies
Boeken ter recensie
Over GdG
Contact
Auteursinstructies

Algemeen

De redactie volgt de regels van Vancouver: 'Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical journals'. Door het inzenden van zijn kopij verklaart de auteur: dat hij het recht van publicatie aan dit tijdschrift overdraagt; dat het manuscript niet tezelfdertijd aan een ander tijdschrift is aangeboden;
 • dat hij ermee akkoord gaat dat de redactie zijn kopij aan haar adviseurs voorlegt;
 • dat de met name genoemde personen die op enigerlei wijze aan het totstandkomen van het artikel hebben bijgedragen akkoord gaan met de vermelding van hun naam;
 • dat de betrokkenen toestemming hebben gegeven tot het publiceren van reeds eerder verschenen materiaal of van foto's waarop een persoon herkenbaar is.

Aanleveren tekst

De tekst mag uitsluitend in het Algemeen Nederlands worden aangeleverd. Voor teksten in andere talen aangeleverd, dient eerst contact met de eindredacteur te worden opgenomen.

Opbouw artikel

 • Het artikel zelf, exclusief de samenvatting en de literatuurgegevens, mag maximaal 3000 woorden lang zijn.
 • Het artikel dient voorzien te zijn van een samenvatting van maximaal 150 woorden.
 • De inleiding moet een samenvatting van de uitgangspunten van het onderzoek of de observatie bevatten. Het vermelden van conclusies is hier niet noodzakelijk. De inleiding dient te worden besloten met één of meer helder geformuleerde, concrete vraagstellingen.
 • Het artikel dient een discussie of beschouwing en een conclusie te bevatten. De lengte hiervan is niet zozeer van belang, zolang het totale aantal woorden van het volledige artikel de 3000 niet overschrijdt.
 • De inhoud van het artikel wordt op heldere manier aan de lezer overgebracht. Het is aan te bevelen gebruik van vakjargon zoveel mogelijk te vermijden of te vervangen door begrijpelijke omschrijvingen. Soms kan het gebruik van een glossarium een oplossing bieden voor het onvermijdelijke gebruik van vakwoorden.
 • Het artikel mag, afhankelijk van de lengte, 6 tot 8 illustraties bevatten. Gezien de gewenste kwaliteit bij het drukken zijn de volgende voorwaarden essentieel. Zend gave, duidelijke illustraties, foto's of dia's in; bij uitzondering als kopie, maar dan van zeer goede kwaliteit. Digitale aanlevering op CD: als TIF- of JPG-bestand zonder compressie met een resolutie van minimaal 300 dpi op het af te drukken formaat (liever nog: 400 dpi.) Geef op de achterzijde van elke illustratie aan: a) naam eerste auteur, b) verkorte titel van het artikel; c) bovenzijde van de illustratie (met pijl). Vermeld de teksten van de onderschriften bij de illustraties (max. 15 woorden) op een afzonderlijke bladzijde. Het gebruik van noten wordt ontraden.
Ten slotte wordt verzocht ongeveer tien trefwoorden aan te geven.

De auteursgegevens moeten volledig zijn, met dien verstande dat van iedere auteur de juiste titulatuur, voorletters, huidige functie en huidig werkadres, telefoonnummer en faxnummer worden genoemd en, waar aanwezig, het e-mailnummer.

Een beperkte lijst met relevante, algemene literatuur (maximaal tien titels) wordt op een afzonderlijke bladzijde toegevoegd.

Het verwijzen naar boeken of tijdschriften dient te geschieden als in de volgende voorbeelden:
 • Sondervorst FA. Geschiedenis van de Geneeskunde in België, Brussel 1981, pag. 55.
 • Vandewiele LJ. Apotheker Louis de Nobele 1894-1924. Pharmaceutisch Tijdschrift voor België 1987; 44:198-211.
 • Kerkhof AHM. De militair-geneeskundige dienst en de medische hervormingen in de negentiende eeuw. {In: Moulin D de (ed.), 's- Rijksweekschool voor Militaire Geneeskundigen te Utrecht (1822- 1865), Amsterdam 1988:3-16.}

Opbouw editoriaal

Hierbij wordt uitgegaan van één gedrukte tijdschriftpagina, exclusief titel maximaal 500 woorden. Geen illustraties.

Overdracht auteursrecht

Door inzending van het manuscript geeft de auteur aan dat hij het auteursrecht

Garant-Uitgevers, Somersstraat 13-15, 2018 Antwerpen, T: +32 (03) 231 29 00, F: +32 (03) 233 26 59, BTW: BE 440 180 357, uitgeverij@garant.be